Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Fundacja Edukacji Wizualnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3, 90-365

ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Social media