Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2017 r. do godz. 10.00.

zapytanie ofertowe      formularz ofertowy     wzór umowy informacja o wyborze oferty

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

Social media