Ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest

pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Centrum Wydarzeń, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2017 r. do godz. 12.00.

zapytanie ofertowe   formularz ofertowy  wzór umowy informacja o wyborze

status: zakończone

rodzaj: usługi

 

Social media