Ogłoszenie z dnia 06.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu elektrotechnicznego.

Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2017 r. do godz. 10.00.

zapytanie ofertowe  Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia  Zał. nr 2a formularz ofertowy  Zał. nr 2b formularz Excel   Zał. nr 3 wzór umowy informacja o wyborze ofert

status: zakończony

rodzaj: dostawy

źródło finansowania: środki własne

Social media