Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów promocyjnych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87, I piętro – sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2017 r. do godz. 12.00.

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  Załącznik nr 1: część 1 koszulki   Załącznik nr 1: część 2 notes   Załącznik nr 1: część 3 długopis  Załącznik nr 1: część 4 etui  Załącznik nr 2: formularz ofertowy  Załącznik nr 3: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  Załącznik nr 4: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  Załącznik nr 5: wzór umowy pytania i odpowiedzi

 

informacja z otwarcia ofert informacja o wyborze ofert informacja o ponownym wyborze ofert w zakresie cz.3

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

status: zakończone

rodzaj: dostawa

finansowanie z UE: nie

Social media