Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych – koszulki

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy Wzór umowy Odpowiedzi na pytania Wzór umowy – zmiana Odpowiedzi 2

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

INFORMACJA O WYBORZE

POBIERZ – informacja o wyborze

 

Social media