Zapytanie ofertowe z dnia 11 września 2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: przygotowanie i dostawa 30 m3 pianki poliuretanowej do stworzenia czasowej instalacji artystycznej w przestrzeni miejskiej w Łodzi.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe  załącznik nr 1 opis przedmiotu  formularz ofertowy  wzór umowy informacja o unieważnieniu postępowania

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne

Social media