Postępowanie z dnia 20.09.2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont wnętrza lokalu handlowo-usługowego wraz z wykonaniem szyldów i znaków semaforowych na elewacji budynku.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87, I piętro – sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2017 r. do godz. 12.00.

 ogłoszenie o zamóweniu   SIWZ zał. 1 formularz ofertowy  zał. 2 oświadczenie  zał. 3 oświadczenie grupa kapitałowa   zał. 4 wykaz robót zał. 5 wykaz osób   zał. 6 zobowiązanie podmiotu   Zał. 7 wzór umowy   zał. 8,9 projekty budowlane i STWIORB  zał. 10 przedmiar  zał. 11 formularz kosztorysu informacja z otwarcia ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

status: zakończony

rodzaj: roboty budowlane

 

Social media