Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Teatr na Piotrkowskiej” – spektakl teatralny pt. „Ziemia Obiecana” w dniu 16.09.2017 r.
Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 05.09.2017 r. do godz. 14.00

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy

 

informacja o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media