Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest wynajem krzeseł na czas organizacji wydarzenia artystycznego – „Teatr na Piotrkowskiej”
Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 05.09.2017 r. do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy

 

informacja o unieważnieniu

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media