Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych „Soundedit” w Łodzi w latach 2019-2022 (4 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Fundacja Art. Industry z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 116/10a, 90-006

Ogłoszenie ex ante Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne

Social media