Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6 sierpnia 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi ochrony imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2018 r. do godz. 12.00.

ogłoszenie o zamówieniu  formularz ofertowy  wzór umowy  wzory oświadczeń informacja o wyborze oferty

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

 

Social media