Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2017 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy   wzór umowy   informacja o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media