Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów reklamowych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2017 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia (załączniki 3a-d):

część 1  część 2  część 3  część 4  informacja o wyborze

 

status: zakończone

rodzaj: dostawa

 

Social media