amówienie ofertowe z dnia 14.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dn. 28-29.07.2017 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2017 r. do godz. 14.00

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  wzór umowy   informacja o wyborze

rodzaj zamówienia: usługi

źródło finansowania: środki własne

status: zakończone

Social media