Zamawiający: Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dniach 29-30.07.2016 r.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 04.07.2016 r., godz. 9:00

do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy: załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenia: załącznik nr 3 do SIWZ załącznik nr 4 do SIWZ załącznik nr 5 do SIWZ

wzór umowy: załącznik nr 6 do SIWZ

pytania i wyjaśnienia do SIWZ: wyjaśnienia do SIWZ

Informacja o wyborze oferty: wybór najkorzystniejszej oferty ogłoszenie o udzieleniu zamówienia stan postępowania: zakończone
wartość zamówienia: poniżej progu unijnego
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania przetargu: środki własne

Social media