zamówienie ofertowe z dnia 02.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dn. 28-29.07.2017 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2017 r. do godz. 14.00.

 

zapytanie ofertowe   formularz ofertowy  wzór umowy informacja o unieważnieniu

rodzaj zamówienia: usługi

źródło finansowania: środki własne

status: zakończone

Social media