Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2017 r. do godz. 11.00

zapytanie ofertowe   formularz ofertowy   wzór umowy informacja o wyborze

rodzaj zamówienia: usługi

źródło finansowania: środki własne

status: zakończone

Social media