Zapytanie ofertowe z dn. 23.05.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług publikacji reklam i ogłoszeń w lokalnej prasie drukowanej

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2018 r. do godz. 12.00.

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  wzór umowy cz.1  wzór umowy cz.2 pytania i odpowiedzi informacja o wyborze Informacja o ponownym wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie

Social media