Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów reklamowych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2017 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe    formularz ofertowy   wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia:

Część 1   Część 2   Część 3   Część 4

 

informacja o wyborze

 

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne

Social media