Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2017 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego.

Oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2017 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe   formularz ofertowy   wzór umowy   informacja o wyborze

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne

Social media