Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.05.2017 r. na usługi społeczne prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: obsługa Miejskiego Dnia Dziecka

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  17.05.2017 r. do godz. 12.00.

 

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja o wyborze

rodzaj zamówienia: usługi

status: zakończone

 

Social media