Ogłaszamy zwycięzców konkursu Labirynt Festival! Nagrodzeni otrzymują podwójne zaproszenie na największą taneczną imprezę tego roku – już 19 października będą mogli zgubić się na podziemnym parkiecie w centrum Łodzi. Nagrody będą do odebrania od wtorku, 14 pazdziernika od godziny 12.00 do pt, 18 października do godziny 16.00 w siedzibie Łódzkiego Centrum Wydarzeń przy ul Piotrkowskiej 87. Linki do zdjęć zwycięzców:

Regulamin konkursu 

1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Organizatorem konkursu zaproszenia na Labirynt festiwal (zwanym dalej „Konkursem”) jest Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Instagram.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki stron.

 

2. Uczestnictwo w konkursie.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przy czym pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia.
 2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna zarejestrowana w Konkursie, spełniająca wszystkie warunki Regulaminu udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości, jak również zobowiązanie do jego przestrzegania oraz potwierdzenie, iż spełnia warunki udziału w Konkursie następuje w momencie przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów Konkursu oraz na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców.
 6. Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo do ich poprawiania i ich usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 8. Każdy Uczestnik powinien posiadać aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.com oraz Instagram.com
 9. Organizator oświadcza, że w odniesieniu do Konkursu organizowanych w ramach portalu społecznościowego Instagram.com, Instagram.com nie wspiera, nie administruje, nie sponsoruje, ani nie jest związany w jakikolwiek sposób z Konkursem, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Informacje przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

3. Przebieg Konkursu, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagród.

 

 1. Konkurs polega na publikacji zdjęcia w serwisie społecznościowym Instagram.com przedstawiającego element zwierzęcy, zlokalizowany w Łodzi w szerokim rozumieniu: jako element muralu, dzieła sztuki, pomnika, zwierzęcia rzeczywistego etc. Warunkiem jest lokalizacja w mieście Łodzi oraz opatrzenie posta hasztagiem: #labiryntfestival oraz oznaczenie profilu użytkownika @kochamlodz na Instagramie.
 2. Czas trwania konkursu: 3 – 9 października. Publikacja wyników (w postaci utworzenia albumu z najlepszych 20. zdjęć) nastąpi 11 października 2019 roku na stronie Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
 3. Jury Konkursu (zwane dalej „Jury”) będzie się składało z 3 przedstawicieli Organizatora.
 4. Po zakończeniu konkursu, Jury wybierze 20 najbardziej kreatywnych zdjęć, a ich autorów nagrodzi zaproszeniem ViP na festiwal Labirynt, który odbędzie się 19 października 2019 roku.
 5. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę jeśli nie będzie zgodne z Regulaminem, będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści wulgarne, opisujące przemoc, elementy niezgodne z prawem, i inne elementy uznane za powszechnie niedozwolone.
 6. Z chwilą dokonania zgłoszenia, Uczestnik Konkursu oświadcza, że załączony do zgłoszenia materiał stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone materiały naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, jak i zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia roszczeń. W przypadku gdyby Organizator zaspokoił takie roszczenia – zobowiązuje się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowe przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora.
 7. Organizator wskazuje, że nie zostaną przyjęte do Konkursu zdjęcia, a ich autorzy (Uczestnicy Konkursu) zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie, jeśli materiały te zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, religijne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora Konkursu lub stawiające go w niekorzystnym świetle.
 8. W czasie trwania całego Konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 9. Zaproszenia nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

 

4. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania Uczestnika o podjętej decyzji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Za dzień ogłoszenia wyników uznaje się dzień umieszczenia listy Zwycięzców na fanpage’u Organizatora. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz powiadomi o rozstrzygnięciu.
 4. Regulamin w formie pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu.