Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji w  Dziale Produkcji i Obsługi Projektów w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń informuje, że nabór na wyżej wymienione stanowisko

został unieważniony 

Maciej Łaski

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Wydarzeń

 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. promocji w Dziale Produkcji i Obsługi Projektów

w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

· realizacja priorytetowych projektów kulturalnych,

· współpraca z organizatorami imprez i festiwali,

· przygotowanie i realizacja strategii promocyjnych instytucji i poszczególnych projektów,

· przygotowanie materiałów promocyjnych oraz nadzór nad ich wydrukiem i dystrybucją,

· zarządzanie, obsługa i kontrola treści w serwisach www i mediach społecznościowych,

· kontakt, nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z mediami i partnerami instytucji,

· organizacja konferencji prasowych,

· opracowanie programów i organizacja wizyt, opieka nad ekipami radiowo-telewizyjnymi

związanych z informowaniem i promocją działań,

· tworzenie strategii public relations dla instytucji i realizowanych projektów,

· redagowanie komunikatów prasowych i artykułów,

· redakcja treści na potrzeby komunikacji wewnętrznej,

· zarządzanie informacją w sytuacjach kryzowych,

· kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji,

· planowanie i realizacja kampanii PR,

· zarządzanie budżetem w ramach działań promocyjnych i PR,

· bieżący monitoring i analiza wizerunku instytucji oraz rekomendacja kierunków zmian,

· analiza trendów i konkurencji,

· przygotowanie i gromadzenie bieżącej dokumentacji w tym projektów pism w związku

z realizacją zadań,

· organizacja i udział w spotkaniach mających na celu wymianę informacji i w celach

promocyjnych,

· wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich

czynności i obowiązków określonych powyżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie

także innych czynności w ramach Biura.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Miejsce pracy: siedziba Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Rodzaj umowy: umowa o pracę (na zastępstwo)

2. Wymagania

a) wymagania niezbędne:

· wykształcenie wyższe,

· minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z zakresu promocji i komunikacji

(preferowane doświadczenie w promocji projektów kulturalnych, edukacyjnych,

wydawniczych i wystawienniczych, a także public relations),

· doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem,

· kreatywność, komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.

b) wymagania dodatkowe:

· znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym

swobodną komunikację,

· doświadczenie związane z pracą w samorządowej instytucji kultury bądź innej

instytucji/organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys zawodowy (CV).

4. Wyżej wymienione dokumenty winny być składane przez osoby ubiegające się o

zatrudnienie, po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko, w

formie pisemnej (w oryginale) w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń w zamkniętej

kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. promocji w Dziale Produkcji i

Obsługi Projektów w Łódzkim Centrum Wydarzeń

5. Dopuszcza się składanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, na adres mailowy:

biuro@lcw.lodz.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Rekrutacja”.

6. Termin składania dokumentów: 15 marca 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Łódzkiego

Centrum Wydarzeń po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Maciej Łaski

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Wydarzeń

POBIERZ WERSJE PDF

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów teatralnych w Dziale Produkcji i Obsługi Projektów w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko

został wyłoniony

Kamil Maćkowiak


Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. projektów teatralnych w Dziale Produkcji i Obsługi Projektów

w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

· opracowywanie programu artystycznego w zakresie repertuaru teatralnego instytucji,

· ustalanie założeń artystyczno-technicznych dotyczących nowych produkcji

teatralnych,

· sprawowanie nadzoru nad procesem produkcji nowych przedstawień teatralnych,

· prace koncepcyjne i organizacyjno-administracyjne związane z realizacją spektakli,

· pozyskiwanie niezbędnych do realizacji zadań pozwoleń i zasobów,

· inicjowanie współpracy ze środowiskami, instytucjami i organizacjami

pozarządowymi, które działają w zakresie realizacji projektów teatralnych,

· rozliczanie zakończonych projektów,

· przygotowywanie raportów i sprawozdań merytorycznych,

· planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych,

· przygotowanie informacji o prowadzonych projektach do celów promocyjnych,

· sprawowanie nadzoru nad poziomem artystycznym projektów graficznych i

wydawnictw związanych z repertuarem teatralnym instytucji.

· wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich

czynności i obowiązków określonych powyżej, a na polecenie przełożonych

wykonywanie także innych czynności w ramach Biura.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Miejsce pracy: siedziba Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Wymagania

a) wymagania niezbędne:

· wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: artystyczne/humanistyczne),

· minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów teatralnych,

· doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem,

· kreatywność, komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.

b) wymagania dodatkowe:

· doświadczenie związane z pracą w samorządowej instytucji kultury bądź innej

instytucji/organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym,

· znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym

swobodną komunikację.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys zawodowy (CV).

4. Wyżej wymienione dokumenty winny być składane przez osoby ubiegające się o

zatrudnienie, po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko, w

formie pisemnej (w oryginale) w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń w zamkniętej

kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. projektów teatralnych w Dziale

Produkcji i Obsługi Projektów w Łódzkim Centrum Wydarzeń

5. Dopuszcza się składanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, na adres mailowy:

biuro@lcw.lodz.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Rekrutacja”.

6. Termin składania dokumentów: 15 marca 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Łódzkiego

Centrum Wydarzeń po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Maciej Łaski

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Wydarzeń

POBIERZ WERSJE PDF

 

Obowiązkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………….., prowadzonego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź. Jednocześnie oświadczam, że został-am/em poinformowan-a/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Archiwum ofert