Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko

nie został wyłoniony żaden kandydat

Maciej Łaski
p.o.Dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń


 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownika Działu Produkcji i Obsługi Projektów

w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • współtworzenie założeń programowych oraz planów projektów kulturalnych realizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń,
 • opracowanie finansowych i merytorycznych planów okresowych w zakresie kierowanego działu, planowanie, uaktualnianie i rozliczanie budżetów imprez
 • współtworzenie założeń planowanych wydarzeń pod kątem obsługi produkcyjnej
  i administracyjnej,
 • koordynacja spraw i działań związanych z realizacją projektów kulturalnych,
  w szczególności muzycznych (koncerty, imprezy masowe i inne),
 • produkcja wydarzeń kulturalnych,
 • nadzór nad poprawnością i obiegiem dokumentacji związanej z realizacją projektów,
 • współpraca z organizatorami imprez i wydarzeń współorganizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń,
 •  utrzymywanie relacji z dotychczasowymi partnerami,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu,
 • nadzór nad realizacją budżetu i rozliczanie projektów,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów
 • kierowanie pracami podległego zespołu ( w tym dokonywanie podziału pracy wewnątrz działu, ustalanie zakresu działania podległych pracowników)
 • wspieranie podległych pracowników w realizacji powierzonych im zadań, w tym zapewnienie dostępu do niezbędnych informacji, wiedzy i kompetencji
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań instytucji,
 • koordynacja pracy i komunikacji działu z innymi komórkami organizacyjnymi w obrębie instytucji oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Miejsce pracy: siedziba Łódzkiego Centrum Wydarzeń
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

2. Wymagania

a) wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów kulturalnych,
 • samodzielność w działaniu i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • doskonała organizacja pracy i zdolność prowadzenia kilku projektów równolegle

b) wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
 • dyspozycyjność, elastyczność, otwartość na zmiany i dynamiczne środowisko pracy
 • doświadczenie w pracy w na podobnym stanowisku w instytucji kultury, agencji eventowej  lub szeroko pojętej branży reklamy i marketingu
 • znajomość branży eventowej

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys zawodowy (CV).

4. Wyżej wymienione dokumenty winny być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie, po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko, w formie pisemnej (w oryginale) w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Produkcji i Obsługi Projektów w Łódzkim Centrum Wydarzeń”.

5. Dopuszcza się składanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, na adres mailowy: biuro@lcw.lodz.pl, wpisując w  temacie wiadomości: „Rekrutacja”.

6. Termin składania dokumentów: 19 kwietnia 2019 r.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedziba przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Wydarzeń w zakładce „Klauzula Informacyjna RODO”

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na stanowisko, którego dotyczy nabór 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie. Nie podanie danych będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 

7. Dane przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

11. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

12. Dokumenty aplikacyjne muszą zostać opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………………….., prowadzonego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź. Jednocześnie oświadczam, że został-am/em poinformowan-a/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

13. Niezależnie od powyższego, kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji poprzez zawarcie dodatkowej klauzuli:

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

14. W przypadku składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną konieczne jest załączenie oświadczenia wskazanego w punkcie 12 lub/i punkcie 13 w formie skanu. 

15. Dokumenty aplikacyjne bez klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych będą niszczone.

Archiwum ofert

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. projektów kulturalnych w Dziale Produkcji i Obsługi Projektów

w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko

została wyłoniona: Daria Głowacka

 

 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. projektów kulturalnych w Dziale Produkcji i Obsługi Projektów

w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 

 • kompleksowa organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych;
 • nadzór nad projektami kulturalnymi współorganizowanymi przez Łódzkie Centrum Wydarzeń;
 • podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej;
 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych;
 • wsparcie logistyczne przy organizacji wydarzeń;
 • realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem;
 • wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów;
 • rozliczanie projektów;
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań merytorycznych;
 • planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

 

Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Miejsce pracy: siedziba Łódzkiego Centrum Wydarzeń
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 1. Wymagania

a) wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych,
 • samodzielność w działaniu i zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.

 

b) wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
 • doświadczenie związane z pracą w samorządowej instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys zawodowy (CV).

4. Wyżej wymienione dokumenty winny być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie, po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko, w formie pisemnej (w oryginale) w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów kulturalnych w Dziale Produkcji i Obsługi Projektów w Łódzkim Centrum Wydarzeń”.

5. Dopuszcza się składanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, przez adres mailowy: biuro@lcw.lodz.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Rekrutacja”.

6. Termin składania dokumentów: 2 maja 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Łódzkiego Centrum Wydarzeń po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedziba przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź;

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Wydarzeń w zakładce „Klauzula Informacyjna RODO”

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na stanowisko, którego dotyczy nabór

 

 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

 1. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie. Nie podanie danych będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym;

 

 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

 

 1. Dane przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne muszą zostać opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. projektów kulturalnych w Dziale Produkcji i Obsługi Projektów, prowadzonego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź. Jednocześnie oświadczam, że został-am/em poinformowan-a/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 1. Niezależnie od powyższego, kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji poprzez zawarcie dodatkowej klauzuli:

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 1. W przypadku składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną konieczne jest załączenie oświadczenia wskazanego w punkcie 12 lub/i punkcie 13 w formie skanu.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne bez klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych będą niszczone.

 

Łódzkie Centrum Wydarzeń  poszukuje pracownika na stanowisko Księgowy / Księgowa

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji kasowej,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb.

Wymagania :

 • doświadczenia co najmniej 3 lata w księgowości,
 • znajomości zasad księgowości oraz przepisów podatku VAT, CIT, ustawy o rachunkowości,
 • mile widziana znajomość programu finansowo-księgowego OPTIMA,
 • umiejętności dobrej organizacji pracy własnej,
 • znajomość pakietu MS Office.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedziba przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź ;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@piodo.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na stanowisko „Księgowego”;

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie. Nie podanie danych będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7. Dane przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@lcw.lodz.pl do dnia 20.09.2018 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko „Księgowy”, prowadzonego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź. Jednocześnie oświadczam, że został-em/am poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

………………………………. ……………………………………………………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

………………………………. ……………………………………………………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)