Ogłaszamy zwycięzców konkursu „Na Gramy”/Targi Natura Food! Nagrodzeni otrzymują torbę z bawełny organicznej z upominkami od sklepu „Na gramy” i zaproszeniem na targi NATURA FOOD, które odbędą się w dniach 18-20.10. Są to:

Justyna Szary

Kasia Suskiewicz

Ania Chojnacka

Marta Sypułek Czerniak

Marta Bubas

Nagrody są do odebrania od piątku, 18 października od godziny 12.00 do następującego piątku, 25 października w siedzibie i w godzinach otwarcia sklepu „Na gramy” mieszczącego się na ul. Piotrkowskiej 34. Gratulujemy!

Regulamin konkursu 

1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Organizatorem konkursu „Na Gramy”/Targi Natura Food (zwanym dalej „Konkursem”) jest Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki stron.

 

2. Uczestnictwo w konkursie.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przy czym pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia.
 2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna zarejestrowana w Konkursie, spełniająca wszystkie warunki Regulaminu udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości, jak również zobowiązanie do jego przestrzegania oraz potwierdzenie, iż spełnia warunki udziału w Konkursie następuje w momencie przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów Konkursu oraz na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców.
 6. Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo do ich poprawiania i ich usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 8. Każdy Uczestnik powinien posiadać aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.com
 9. Organizator oświadcza, że w odniesieniu do Konkursu organizowanego w ramach portalu społecznościowego Facebook.com, Facebook nie wspiera, nie administruje, nie sponsoruje, ani nie jest związany w jakikolwiek sposób z Konkursem, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Informacje przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

3. Przebieg Konkursu, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagród.

 

 1. Konkurs polega na publikacji zdjęcia lub opisu w poście opublikowanym w serwisie społecznościowym Facebook.com na stronie ulicy Piotrkowskiej (https://www.facebook.com/mojapiotrkowska/) przedstawiających przedmiot użytku codziennego, zgodny z ideą „zero waste”, tzn. oszczędzający opakowania jednorazowego użytku.
 2. Czas trwania konkursu: 15-18 października. Publikacja wyników nastąpi 18 października 2019 roku o godz. 12.00 na stronie Łódzkiego Centrum Wydarzeń (strona z regulaminem Konkursu).
 3. Jury Konkursu (zwane dalej „Jury”) będzie się składało z 3 przedstawicieli Organizatora.
 4. Po zakończeniu konkursu, Jury wybierze 5 najbardziej kreatywnych zdjęć lub opisów, a ich autorów nagrodzi torbą z upominkami ze sklepu „Na Gramy” wraz jednoosobowym zaproszeniem na targi „Natura Food”, które odbędą się w dniach 18-20 października 2019 roku.
 5. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę jeśli nie będzie zgodne z Regulaminem, będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści wulgarne, opisujące przemoc, elementy niezgodne z prawem, i inne elementy uznane za powszechnie niedozwolone.
 6. Z chwilą dokonania zgłoszenia, Uczestnik Konkursu oświadcza, że załączony do zgłoszenia materiał stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone materiały naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, jak i zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia roszczeń. W przypadku gdyby Organizator zaspokoił takie roszczenia – zobowiązuje się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowe przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora.
 7. Organizator wskazuje, że nie zostaną przyjęte do Konkursu zdjęcia i opisy, a ich autorzy (Uczestnicy Konkursu) zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie, jeśli materiały te zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, religijne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora Konkursu lub stawiające go w niekorzystnym świetle.
 8. W czasie trwania całego Konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 9. Zaproszenia nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

 

4. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania Uczestnika o podjętej decyzji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Za dzień ogłoszenia wyników uznaje się dzień umieszczenia listy Zwycięzców na fanpage’u Organizatora. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz powiadomi o rozstrzygnięciu.
 4. Regulamin w formie pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu.