Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu Domoffon! w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” z siedzibą w Łodzi (90-062) przy ul. Piotrkowskiej 138/140,

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rodzaj: usługi
źródło finansowania: własne
status: zakończone

Social media