ZP.371.51.2017 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług hotelarskich; status: zakończone

Ogłoszenie z dnia 7 listopada 2017 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług hotelarskich. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  14.11.2017 r. do godz. 12.00         status: zakończone rodzaj:…

ZP.371.52.2017 zapytanie ofertowe

dostawa towarów dla instytucji kultury; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2017 r.  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa towarów dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń. Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2017 r. do godz. 10.00.         status: zakończone rodzaj: dostawa…

ZP.371.53.2017 zapytanie ofertowe

usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym; status: zakończony

Zapytanie ofertowe z dn. 24.11.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym w zakresie skuteczności promocyjnej informacji z użyciem nazwy ULICA PIOTRKOWSKA w okresie 01.01.2018-31.12.2019 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do…

ZP.371.57.2017 przetarg nieograniczony

dostawa materiałów promocyjnych; status: w toku

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów promocyjnych. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87, I piętro – sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2017…