ZP.371.45.2017 zapytanie ofertowe

dostawa pianki poliuretanowej do stworzenia czasowej instalacji artystycznej w przestrzeni miejskiej w Łodzi; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 11 września 2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: przygotowanie i dostawa 30 m3 pianki poliuretanowej do stworzenia czasowej instalacji artystycznej w przestrzeni miejskiej w Łodzi. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017 r. do godz.…

ZP.371.43.2017 przetarg nieograniczony

Remont wnętrza lokalu; status: zakończone

Postępowanie z dnia 20.09.2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont wnętrza lokalu handlowo-usługowego wraz z wykonaniem szyldów i znaków semaforowych na elewacji budynku. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423…