ZP.371.2.2017 zapytanie ofertowe

świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń, status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2017 r. do godz. 10.00

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi